Ogłaszamy Ogólnopolski Konkurs Poetycki

w ramach festiwalu Majowy BUUM Poetycki w Toruniu

RegulaminOrganizatorami Konkursu są Wydział Humanistyczny UMK oraz Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć osoby niezrzeszone oraz członkowie związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksimum 5 wierszy napisanych w języku polskim w 4 kopiach maszynopisu. Kopie wierszy należy ułożyć w 4 komplety. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie wierszy danego autora.Utwory należy przesłać na adres: Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: „Majowy BUUM Poetycki -konkurs poetycki”. Termin nadsyłania wierszy: do 31 marca danego roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Tematyka i forma utworu są dowolne.

Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (rodzajem hasła w formie słownej, nie są dopuszczalne godła w formie graficznej).

Niezbędne dane, zawierające imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu autora, należy umieścić w małej kopercie. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem wierszy.

Wiersze zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani w prasie, ani w internecie. Muszą być unikatowe, czyli do daty rozstrzygnięcia konkursu nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów oraz turniejów poetyckich. W przypadku niedostosowania się do tych zasad uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych wierszy i w drodze głosowania przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienie.

Nagrodę główną ufundowaną przez Wydział Humanistyczny UMK stanowią: statuetka, dyplom oraz zaproszenie na spotkanie autorskie podczas najbliższego Majowego BUUMU Poetyckiego. Osoba, której wiersze zostały wyróżnione, otrzyma dyplom oraz symboliczną nagrodę ufundowaną przez Wydział Humanistyczny UMK.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Wyniki konkursu ogłaszane są co roku podczas festiwalu Majowy BUUM Poetycki.

Obecność w tym wydarzeniu osób, których wiersze zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.

Osoby, które znalazły się w gronie laureatów, zostaną powiadomione o konieczności przyjazdu do Torunia najpóźniej do 20 kwietnia.

W sprawach pozaregulaminowych rozstrzygnięcia dokonują organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w internecie.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy: 87-100, ul. Gagarina 11.Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się, pisząc na adres: iod@umk.pl.Dane są przetwarzane na podstawie:– art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu wykonania umowy/zamówienia, lub– art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu, będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem (np.: ewidencjonowanie korespondencji).Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do osób trzecich za wyjątkiem tych kontrahentów, bez których udziału nie można zrealizować zleconej usługi.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.